top of page

Birliğimizin görevleri
 
1.    Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgi piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
2.    Üyelerin ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.
3.    Üyelerine yetiştiricilik ve üretim teknikleri, besleme, büyütme, hasat, işleme ve paketleme konularında teknik destek sağlamak.
4.    Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.
5.    İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.
6.    Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak üzere projeler geliştirmek, destek vermek.
7.    Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ürün standartlarını uygulamak.
8.    Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtları tutmak ve belge düzenlemek.
9.    Üyelerine ait ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve muhafazası konularında yardımcı olmak ve bu konulardaki standartların uygulanmasını sağlamak.
10.    Çevreyle uyumlu  üretim tekniklerini geliştirmek.
11.    Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.
12.    Ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak yurt içi ve yurt dışı fuar kongre vb. etkinliklere, organizasyonlara katılmak.
13.    Türkiye Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.
14.    Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.
15.    Sektördeki ve iç- dış pazardaki eğilimleri dikkate alarak yeni stratejiler geliştirmek.
16.    Görevlerini yerine getirmek amacıyla gerektiğinde komisyon, kurul vb. alt çalışma grupları ve heyetler oluşturmak, buna ilişkin düzenlemeler yapmak.
17.    Görevlerin daha iyi şekilde yerine getirilebilmesi için, çalışma alanı ile uyumlu olan merkez birliğine katılmak.
18.    Üyeler arsındaki her türlü işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
19.    Çalışma konusu kapsamında ulusal ve uluslararası projelerde görev almak, ulusal ve uluslararası mali finansman ve fonlardan yararlanmak ve yararlandırmak, sektörle ilgili her türlü krediden yararlanmak ve yararlandırmak.
20.    Üyelerine ait tesislerin güvenliğini sağlamak hususunda projeler geliştirmek, önerilerde bulunmak ve üyelerine destek sağlamak.
21.    Kuruluş amacı ile ilgili ve genel olarak sektördeki, teknik, hukuki ve ekonomik gelişmeleri takip etmek, bu konuda veri tabanı oluşturarak, istatistiksel bilgileri kayıt altına almak, bu verileri üyelerle paylaşarak üyelerinin gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak.
22.    Su Ürünleri tesislerin kurulacağı yerlerle ilgili çalışmalar yapmak, tahsis ve kiralama konularında üyelerine yardımcı olmak.
23.    Su Ürünleri sektörünün sorunlarını belirlemek, bu sorunların çözümü konusunda araştırmalar yaparak, öneriler sunmak, projeler yapmak ve ilgili Kamu Kuruluşları nezdinde sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunmak ve bu amaçla diğer özel sektör Kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

bottom of page